Niyetin sağlamsa kazançlı çıkarsın

Niyetin sağlamsa kazançlı çıkarsın

Tabiînden Alkame b. Vakkâs’ın verdiği bilgiye göre, Hz. Ömer (ra), yukarıdaki hadisi Peygamber Efendimiz’den, halife olduğu günlerde yaptığı bir konuşmasında aktarmıştır. Bu sözler, Efendimizin mübarek dudaklarından Medine döneminde dökülmüştür.

İslam uleması bu hadis için, “medâr-ı İslam” yani İslam dininin merkezini oluşturan birkaç hadisten biridir, demişlerdir. İmam Şafiî, bu hadisin ilimle alakalıyetmiş konuyla bağlantısı olduğunu söylemiştir. Birçok müellif kitabının başına bu hadisi koymuşlardır. Buhârî Sahîh’ine, Beyhakî Sünenü’s-sağîr’ine, BeğavîŞerhu’s-sünne’sine, Nevevî Riyâzu’s-salihîn, Ezkâr ve Erbaîn gibi eserlerine hep bu hadisle başlamışlardır. Bu davranışlarıyla, ortaya koyduklarıeserlerinin halis bir niyetle hazırlandığına işaret etmiş olmalıdırlar.

Ebû Dâvûd, meşhur kitabı Süneni Ebû Dâvûd’u beş

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olMahmut KARAKIŞ