Siyer ve Dîni İlimler

Siyer ve Dîni İlimler

“Hz. Peygamber’in (a.s.) hayat hikâyesi ve tercüme-i hâli olan siyer, İslâmDini’nin ikinci temel kaynağı olan Sünnet’in bir kısmı, çerçevesi ve kronolojisidir” denilebilir.

İbnHaldûn’un dile getirdiği gibi: İslâm ilim tarihinde naklî ve şer’î ilimler son derece gelişmiştir. Ulemâ bu ilimleri daha tekâmül ettirilemeyecek derecede ilerletmiş, mükemmel bir surette ıstılahlar vazetmiş, dini ilimleri ayrı ayrı ilimler haline getirmiştir. Bu ilimler mükemmelliğin son derecesine ulaşmıştır. Dini ilimlerin her dalında fikirlerine başvurulan büyük üstatlar yetişmiş, öğretimde istifade edilen metot ve kanunlar vazedilmiştir.[1]

Siyerin diğer dini ilimlerle ilişkisi üç başlık altında ele alınacaktır:

a. Siyer Bir İlimdir ve Her İlim Kendi Kaynaklarından Öğrenilir

Konuların çeşitliliği ve aynı konunun değişik bakımlardan

Lütfen Dergimizin tüm yazılarını okuyabilmeniz için üye olunuz yada giriş yapınız!

Giriş / Abone olProf. Dr. Kasım ŞULUL